Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save midi file (choose Save Target As...) Right click to save MP3 file (choose Save Target As...) Download PDF music sheet (choose Save Target As...)

Và cũng nơi đó, giáo đường Khiết Tâm
Đôi chiên ngoan lành, lạc lõng trời xa
Ly loạn tràn về niềm tin vắng bóng
Lạy Chúa! con xin thương mãi Biên Hòa ....

Hits: 2921 URL: http://lmstflorida.com/?1494