Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save midi file (choose Save Target As...) Right click to save MP3 file (choose Save Target As...) Download PDF music sheet (choose Save Target As...)

Còn một cánh thôi ai muốn không?
Em xin cất giữ cho riêng lòng
Chờ người về đến trong đêm mộng
Hoa tặng, nến hồng ... ấm giấc đông ...

Hits: 2940 URL: http://lmstflorida.com/?1498