Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save MP3 file (choose Save Target As...)

...Giàn bầu, giàn mướp phía sau
Bờ tre trước cửa ngỏ vào dậu thưa
Cu gù ngọn sữa gáy trưa
Bà nằm chung võng đu đưa cháu bà ....

Hits: 3483 URL: http://lmstflorida.com/?1504