Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save MP3 file (choose Save Target As...) Download PDF music sheet (choose Save Target As...)

... Đến nay cha mẹ tuổi già
Mừng con gã cưới có chồng ở xa
Hằng ngày quanh quẩn trong nhà
Ngó sau trông trước thật là quạnh hiu ...

Hits: 4437 URL: http://lmstflorida.com/?1513