Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save midi file (choose Save Target As...) Right click to save MP3 file (choose Save Target As...) Download PDF music sheet (choose Save Target As...)

Bao năm lặn lội chốn giang đầu,
Nay gánh non sông biết giấu đâu?
Cây súng bảo quăng, tay muốn giữ,
Dư đồ đã mất, mắt rưng sầu! .....

Hits: 2631 URL: http://lmstflorida.com/?1533