Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save midi file (choose Save Target As...) Right click to save MP3 file (choose Save Target As...) Download PDF music sheet (choose Save Target As...)

... Lận đận, thân tù vùi vực núi,
Lao đao, xác tội lấp dòng châu!
Ra đi tóc hãy còn đen sẫm,
Trở lại làng xưa trắng mái đầu!

Hits: 3569 URL: http://lmstflorida.com/?1538