Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save midi file (choose Save Target As...) Right click to save MP3 file (choose Save Target As...) Download PDF music sheet (choose Save Target As...)

Tuổi anh tám mốt chẳng già,
Khi thơ văn viết mượt mà như tơ.
Tuổi người tám mốt lơ mơ,
Tuổi anh tám mốt ngẩn ngơ mấy nàng ....

Hits: 2381 URL: http://lmstflorida.com/?1544