Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save midi file (choose Save Target As...) Right click to save MP3 file (choose Save Target As...) Download PDF music sheet (choose Save Target As...)

Tuổi người tám mốt hết chơi,
Tuổi anh tám mốt vui nơi phố phường.
Chúc anh tám mốt hòa duyên,
Thân tâm an lạc huyên thiên bên Đào ....

Hits: 2445 URL: http://lmstflorida.com/?1546