Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save midi file (choose Save Target As...) Right click to save MP3 file (choose Save Target As...) Download PDF music sheet (choose Save Target As...)

... Chàng về âm phủ chiêu binh tướng
Thiếp biệt dương gian trọn đá vàng
Chung bóng đời nay không vẹn nữa
Nghìn sau duyên kiếp mãi bên chàng....

Hits: 2518 URL: http://lmstflorida.com/?1558