Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save midi file (choose Save Target As...) Download PDF music sheet (choose Save Target As...)

...Câu hát ầu ơ, in vách lá,
Tiếng đàn êm ả, quyện màn song.
Ơn cha nghĩa mẹ, xưa nào hiểu,
Giờ nhớ mỗi ngày, có được không? ...

Hits: 2426 URL: http://lmstflorida.com/?1569