Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save MP3 file (choose Save Target As...) Download PDF music sheet (choose Save Target As...)

... Con Trời đến giữa đêm băng giá,
Thiên Chúa sinh ra máng cỏ hèn.
Là sự sống, đường đi, lẽ thật,
Là tình thương, cứu chuộc, bình yên ....

Hits: 3391 URL: http://lmstflorida.com/?1589