Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save MP3 file (choose Save Target As...) Download PDF music sheet (choose Save Target As...)

...Ngày tiễn Ba dạ sụt sùi
Nén dòng lệ thảm Ba vui lên đàng
Trời Tây với mảnh khăn tang
Kinh cầu siêu đọc hai hàng lệ rơi
Ba giờ theo Má lên trời
Cút côi con trẻ một đời từ nay ...

Hits: 2789 URL: http://lmstflorida.com/?1602