Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save midi file (choose Save Target As...) Right click to save MP3 file (choose Save Target As...) Download PDF music sheet (choose Save Target As...)

Thơ như bom đạn diệt yêu tà
Bút vạn thần công bắn vãi hoa
Mỗi chữ bừng bừng non khạc lửa
Từng câu sạt sạt biển lôi nhà ....

Hits: 2302 URL: http://lmstflorida.com/?1606