Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save midi file (choose Save Target As...) Right click to save MP3 file (choose Save Target As...) Download PDF music sheet (choose Save Target As...)

...Ngu đần chẳng giúp gì non nước
Dại dột sao lo nổi quốc gia
Lúc nhỏ ham chơi thành dốt nát
Dày vò hối hận chán thân ta ?!

Hits: 2105 URL: http://lmstflorida.com/?1608