Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save midi file (choose Save Target As...) Right click to save MP3 file (choose Save Target As...) Download PDF music sheet (choose Save Target As...)

... .Tháng tư mây trắng bay vào cửa
gom mây vá lại những mảnh sầu
vết thương năm đó chưa lành chỉ
hãy còn làm độc đến bao lâu ....

Hits: 3356 URL: http://lmstflorida.com/?1620