Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save midi file (choose Save Target As...) Right click to save MP3 file (choose Save Target As...) Download PDF music sheet (choose Save Target As...)

...Năm mươi năm chuyện đôi mình
Ngở như cổ tích truyện tình vương mang
Chừng như mộng vẫn chưa tàn
Bên nhau vào hội Lễ Vàng từ đây ...

Hits: 2116 URL: http://lmstflorida.com/?1638