Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save midi file (choose Save Target As...) Right click to save MP3 file (choose Save Target As...) Download PDF music sheet (choose Save Target As...)

... Anh trọn đời say Nhạc với Đàn,
Em đã vì anh chẳng trách than.
Dưỡng nuôi con trẻ em chu tất,
Nội trợ, việc lam vẫn vẹn toàn ...

Hits: 3048 URL: http://lmstflorida.com/?1639