Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save midi file (choose Save Target As...) Right click to save MP3 file (choose Save Target As...) Download PDF music sheet (choose Save Target As...)

...Thoắt cái hơn chục năm trường
Mỗi lần Thu đến như dường hôm qua.
Giờ đây hai đứa một nhà
Kể chuyện Thu cũ, thiệt là yêu ghê ...

Hits: 2099 URL: http://lmstflorida.com/?1661