Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save midi file (choose Save Target As...) Right click to save MP3 file (choose Save Target As...) Download PDF music sheet (choose Save Target As...)

Lênh đênh lướt sóng, một con tầu,
Lữ khách vui mừng gặp mặt nhau!
Nhớ người tri ky? trong dzĩ vãng,
Quên cảnh chia ly vướng lệ sầu! ...

Hits: 1873 URL: http://lmstflorida.com/?1671