Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save midi file (choose Save Target As...) Right click to save MP3 file (choose Save Target As...) Download PDF music sheet (choose Save Target As...)

...Gấu tuye^'t Liên Xô nay đã xụp,
Sa`i Lang Vie^.t Co^.ng va^~n co`n cu+o+ng.
The^' gian nha^n dda.o ye^u Da^n chu?,
Ha~y cu+'u Vie^.t Nam thoa't ba.o cu+o+`ng.

Hits: 1810 URL: http://lmstflorida.com/?1694