Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save midi file (choose Save Target As...) Right click to save MP3 file (choose Save Target As...) Download PDF music sheet (choose Save Target As...)

... Mẹ là ánh sáng chan hòa
Là thơ ... là nhạc - lời ca muôn trùng
Mẹ là bóng cả đời con
Tha hương đất khách vuông tròn thế nhân.

Hits: 1885 URL: http://lmstflorida.com/?1696