Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save midi file (choose Save Target As...) Right click to save MP3 file (choose Save Target As...) Download PDF music sheet (choose Save Target As...)

...Một nửa trái tim trao cho ai
Nửa kia còn lại đớn đau hoài
Bao giờ nửa tim người ghép lại
Cho tròn ân ái, tạ lòng nhau!

Hits: 1726 URL: http://lmstflorida.com/?1715