Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save midi file (choose Save Target As...) Right click to save MP3 file (choose Save Target As...) Download PDF music sheet (choose Save Target As...)

Thôi em yên nghỉ một lần
Đành thôi em nhé hóa thân cuộc đơi..
...Thôi em yên nghỉ một lần
Nghìn thu rồi cũng trăm phần có nhau ...

Hits: 1841 URL: http://lmstflorida.com/?1718