Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save midi file (choose Save Target As...) Right click to save MP3 file (choose Save Target As...) Download PDF music sheet (choose Save Target As...)

... Chú niệm trăm năm ân phủi oán
Dốc lòng mạn ngược trì hành tu
Giông trôi bão thổi qua mê hải
Gội sạch oan cừu khói tịnh như ...

Hits: 1910 URL: http://lmstflorida.com/?1726