Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save MP3 file (choose Save Target As...) Download PDF music sheet (choose Save Target As...)

(Cho Hiền Nội Nguyễn Thị Nhung)
...Ơn em manh áo bạc màu
Chén cơm phu phụ biết bao ân tình
Ơn em hai chữ nhân sinh
Đôi bờ sinh tử câu kinh ngọt ngào ...

Hits: 5608 URL: http://lmstflorida.com/?1755