Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Download PDF music sheet (choose Save Target As...)

(Viết cho hiền nội Nguyen Thi Nhung)
Áo manh chẳng thẹn vai gầy
Lòng đơn không hổ trăng đầy mặt hoa
Ngọt bùi chiếc áo bà ba
Năm đi tháng lại sương sa sớm chie^`u.

Hits: 2778 URL: http://lmstflorida.com/?1756