Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save WMA file (choose Save Target As...) Download PDF music sheet (choose Save Target As...)

Xem trăng, sao, bầu trời vĩ đại
Mặt đất nầy cho hoa, quả, mọi loài
Do nơi đâu mà người ta sống đây ?
Nhìn lên trời tạ ơn Chúa muôn loài

Hits: 3821 URL: http://lmstflorida.com/?177