Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save MP3 file (choose Save Target As...) Download PDF music sheet (choose Save Target As...)

....Vô số người nát thịt tan xương
Còn bạn tôi đâu? Bạn của tôi đâu?
Tiếng bạn sau cùng "Lạy Trời, Thượng Đế hỡi!"
Lòng tôi đã nghẹn lời, chữ gãy vụn, hồn tàn hơi, héo úa!...

Hits: 1583 URL: http://lmstflorida.com/?1789