Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save midi file (choose Save Target As...) Right click to save MP3 file (choose Save Target As...) Download PDF music sheet (choose Save Target As...)

...Thân lìa cõi tục về tiên giới
Hồn tựa Chân Như biệt cố hương ...
...Từ nay vĩmh biệt đời trần thế
Dong thuyền Bát Nhã đến Phật đường ...

Hits: 1044 URL: http://lmstflorida.com/?1793