Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save WMA file (choose Save Target As...) Download PDF music sheet (choose Save Target As...)

Có phải em gom hết mây trời
Kết vào trong tóc thả buông lơi ?
Bổng dưng anh ước là mây trắng
Đáp xuống vai mềm để nghỉ ngơi

Hits: 3930 URL: http://lmstflorida.com/?186