Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save WMA file (choose Save Target As...) Download PDF music sheet (choose Save Target As...)

Gió lay hàng trúc đong đưa,
Em thành cô giáo, đường xưa vắng buồn.
Thư đi, thư lại ngàn phương,
Thu đi, rồi đến, thêm buồn cỏ cây!

Hits: 2827 URL: http://lmstflorida.com/?189