Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save WMA file (choose Save Target As...) Download PDF music sheet (choose Save Target As...)

Đêm nay con Chúa sinh ra đời
Kỷ niệm của ngày tháng tuyệt vời
Vẫn sống trong tim nhu nhịp thở
Từng giờ từng phút dạ bồi hồi

Hits: 4446 URL: http://lmstflorida.com/?195