Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save WMA file (choose Save Target As...) Download PDF music sheet (choose Save Target As...)

Lữ khách dừng chân trông bướm lượn
Thi nhân cắn bút ngắm chiều qua
Xuân nầy phiêu bạt bao năm nhỉ
Ai có trông vời bóng dáng xa !?

Hits: 2567 URL: http://lmstflorida.com/?221