Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save WMA file (choose Save Target As...) Download PDF music sheet (choose Save Target As...)

Chắp tay chúc, khắp nơi thi hữu
Văn nghệ, thơ, thả chữ ào ào
Cho đời những nét thanh tao
Lời thay tiếng hỏi câu chào thắm tươi

Hits: 3061 URL: http://lmstflorida.com/?223