Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save MP3 file (choose Save Target As...) Download PDF music sheet (choose Save Target As...)

Vịnh Tampa bên mưa bên còn nắng
Cầu Gandy, nước bên lặng bên chao
Xa xa, chim cánh bạc chao liệng nhào
Nhô cồn nhỏ mái nhà cao óng ánh

Hits: 3044 URL: http://lmstflorida.com/?234