Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save MP3 file (choose Save Target As...) Download PDF music sheet (choose Save Target As...)

Thương Cha bằng núi Thái Sơn ngất trời
Thương Cha người đã một đời hy sinh!

Kính dâng Cha với một trời yêu kính của con

Hits: 3409 URL: http://lmstflorida.com/?258