Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save WMA file (choose Save Target As...) Download PDF music sheet (choose Save Target As...)

Vượt biển thuyền chìm trong bể cả
Băng rừng, giặc cướp giết thây phơi
Tháng Tư Xuân ấy lòng ôm hận
Tổ quốc điêu tàn dạ chẳng nguôi!

Hits: 3586 URL: http://lmstflorida.com/?273