Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save WMA file (choose Save Target As...) Download PDF music sheet (choose Save Target As...)

Tự do ngàn vạn oan hôn khóc
Quyền sống hằng hà dấu cát in
Thủy quái, yêu, ma rình rập bủa
Tiếng gào lịm tắt giữa cuồng điên

Hits: 4566 URL: http://lmstflorida.com/?276