Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save WMA file (choose Save Target As...) Download PDF music sheet (choose Save Target As...)

Mẹ chết trong cô đơn
Bao nhiêu năm tủi buồn
Không còn nghe mẹ vái
Hòa bình cho nước non!

Hits: 3260 URL: http://lmstflorida.com/?280