Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save WMA file (choose Save Target As...) Download PDF music sheet (choose Save Target As...)

Ngày ấy chia ly
Em bên kia bờ đại dương
Anh bên này tù ngục mấy mươi năm
Tháng tư xưa Sài Gòn không còn nữa ...

Hits: 3493 URL: http://lmstflorida.com/?281