Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save WMA file (choose Save Target As...) Download PDF music sheet (choose Save Target As...)

Bởi vì đâu mà nhà tan, cửa nát
Một đêm buồn đành giã biệt ra đi
Bước xuống thuyền, giọt lệ nóng hoen mi
Hành trang đó ... một chuyến đi vượt biển

Hits: 3820 URL: http://lmstflorida.com/?283