Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save WMA file (choose Save Target As...) Download PDF music sheet (choose Save Target As...)

Anh nằm trong hoang vắng
xa cách một trùng dương
vầng hương em thương đốt
đậm tình ngát mây vương

Hits: 3746 URL: http://lmstflorida.com/?284