Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save WMA file (choose Save Target As...) Download PDF music sheet (choose Save Target As...)

Hát cho đời nghiệt ngã
Trên quê hương lầm than
Hát cho hồn tượng đá
Cũng nhỏ lệ tuôn tràn

Hits: 4276 URL: http://lmstflorida.com/?287