Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save WMA file (choose Save Target As...) Download PDF music sheet (choose Save Target As...)

Lạy mẹ bây giờ tháng tư rồi
Tóc con đã trắng, lệ mặn môi
Khóc tủi thân trai không trọn nợ
Nước vỡ nửa đời mộng ước trôi

Hits: 3423 URL: http://lmstflorida.com/?292