Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save midi file (choose Save Target As...) Right click to save MP3 file (choose Save Target As...) Download PDF music sheet (choose Save Target As...)

The miraculous story of a mother-child love

Dòng sữa Mẹ nhiệm mầu
Từ con lúc lâm nguy nằm thoi thóp suy vi
Mẹ ôm bế hài nhi cố níu con vào đời
Dòng sữa Mẹ nhiệm mầu đã cứu sống người cọn

Hits: 4696 URL: http://lmstflorida.com/?301