Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save WMA file (choose Save Target As...) Download PDF music sheet (choose Save Target As...)

Đang thiền cho sạch tà hư
Mông trầm, ngực ngải từ từ hiện ra
Thiền sao thấy mãi đàn bà
Thấy lòng rạo rực, thấy ta chần rần

Hits: 3818 URL: http://lmstflorida.com/?305