Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save WMA file (choose Save Target As...) Download PDF music sheet (choose Save Target As...)

Rồi đây thân xác tiêu hao
Vùi dưới đất sâu mục nát!
Còn chăng, bài hát, âm điệu,
Còn mãi lưu truyền kiếp sau ?

Hits: 3339 URL: http://lmstflorida.com/?327