Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save midi file (choose Save Target As...) Download PDF music sheet (choose Save Target As...)

Sầu bay mấy độ mà sao rụng
Mây nhớ non xa nước nhớ nguồn
Lời nhắn xưa đi vào sử sách
Đúng là em nhỉ mộng hoài hương?

Hits: 2950 URL: http://lmstflorida.com/?335