Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save WMA file (choose Save Target As...) Download PDF music sheet (choose Save Target As...)

Hẹn nhé người ơi một ngày về
Sáo ru dìu dặt mảnh tình quê
Mồ cha cỏ mọc cao mấy lớp!
Con đã về đây vẹn câu thề

Hits: 3285 URL: http://lmstflorida.com/?336