Home - Trang Chính
 Music - Nhạc

 login
 Contact - Liên Lạc
Right click to save midi file (choose Save Target As...) Right click to save MP3 file (choose Save Target As...) Download PDF music sheet (choose Save Target As...)

Đây là bài nhạc đầu tiên của lmst ghi lại sự đau thương tận cùng của người Cha già của lmst ôm xác con trai chết vì chiến cuộc tương tàn

Hits: 5569 URL: http://lmstflorida.com/?340